Legal Reaction - Disclaimer

Disclaimer

Deze website (waaronder de inhoud of andere delen ervan) bevat alleen algemene informatie, en wij verlenen via deze website geen professionele diensten of adviezen. Voordat u beslissingen of stappen neemt die van invloed kunnen zijn op uw financiën of bedrijf, dient u een bevoegd professioneel adviseur te raadplegen.

Deze website wordt geleverd zoals deze is, en wij doen geen expliciete of impliciete uitspraken en geven geen expliciete of impliciete garanties daaromtrent. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande geven wij geen garantie dat deze website veilig, vrij van fouten en virussen of kwaadwillende codes is, of voldoet aan bepaalde prestatie- of kwaliteitscriteria. Wij doen uitdrukkelijk afstand van alle impliciete garanties, waaronder garanties omtrent verhandelbaarheid, eigendomsrechten, geschiktheid voor bepaalde doeleinden, afwezigheid van inbreuken, verenigbaarheid, beveiliging en nauwkeurigheid.

U maakt op eigen risico gebruik van deze website en u aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van verlies als gevolg van dat gebruik, waaronder het verlies van diensten of gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele (in)directe, speciale of bijkomende schade, gevolgschade of schadevergoeding als straf of anderszins, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), of op andere gronden in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van deze website, zelfs indien wij wisten of hadden moeten weten van de mogelijkheid van bedoelde schade(vergoeding).

Bepaalde links op deze website kunnen leiden naar websites, bronnen of tools die worden onderhouden door derden over wie wij geen zeggenschap hebben, waaronder de websites die worden onderhouden door andere entiteiten of door individuele werknemers van bedoelde entiteiten. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande doen wij geen expliciete of impliciete uitspraken en geven geen expliciete of impliciete garanties omtrent die websites, bronnen en tools, en links daarnaar betekenen niet dat wij deze of de inhoud ervan onderschrijven.

Bovengenoemde disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet alleen voor ons, maar ook voor iedere andere personen en onze én hun respectieve personeelsleden.

Bovengenoemde disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voorzover wettelijk toegestaan, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of op andere gronden.

React.legal logo
HomeOver onsAbonnementenBlogContactNieuwsbriefTaxodianTaxodian blog

Ontvang onze visie op relevante juridische onderwerpen

Vul je mailadres en en we sturen je zo nu en dan een bericht. Je kan altijd uitschrijven!

inschrijvingen. editie

U kunt zich opgeven voor mijn periodieke e-mail. Geef een e-mailadres op en verifieer 😀.

Copyright © 2022, Legal Reaction B.V.