Privacybeleid

Privacybeleid

Legal Reaction B.V. (hierna: “Legal Reaction”) moet voldoen aan de wettelijke eisen voor het verwerken van gegevens en m.n. Persoonsgegevens. Dit privacybeleid is een uitvloeisel daarvan. De door Legal Reaction verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacybeleid in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Legal Reaction zich aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Legal Reaction's doeleinden duidelijk vastleggen voordat uw persoonsgegevens worden verwerken, in dit privacybeleid.

 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor Legal Reaction's doeleinden.

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer toestemming verplicht is.

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan, of controleren hierop bij, partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens die verwerkt zijn.

Doeleinden van de gegevensverwerking

In dit Privacybeleid leggen wij u uit wat Legal Reaction doet met informatie die tot ons komt. Door gebruik te maken van onze diensten of onze website www.react.legal te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt hieronder aangegeven welke gegevens wij verzamelen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan dit Privacybeleid.   

Het leveren van onze diensten

Als organisatie kunt u gebruik maken van onze juridische dienstverlening. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam contactpersoon

 • (Zakelijk) telefoonnummer

 • (Zakelijk) e-mailadres

 • Organisatienaam (optioneel)

 • Betaalgegevens

 • Factuurgegevens

 • Eventuele inhoud van correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Nieuwsbrief

Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij u per e-mail over informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van ICT en recht en houden wij u op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Legal Reaction. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens op basis van toestemming. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Op het moment dat u zich afmeldt, behouden wij uw gegevens op onze blokkeerlijst, zodat u daarna geen mailingen van Legal Reaction meer zult ontvangen.  

 Anonimiseren

Wij kunnen persoonsgegevens, die wij middels het gebruik van website verkrijgen, anonimiseren. Dit betekent dat de door ons oorspronkelijk verkregen persoonsgegevens, zodanig anoniem zijn gemaakt, dat de betrokkene niet meer identificeerbaar is aan de hand van deze gegevens. De gegevens zijn daarom geen persoonsgegevens meer en er zijn hiermee dan ook geen privacyrisico’s verbonden.

Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Door middel van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij namelijk statistisch onderzoek doen en onze website verbeteren. 

Contact

Wij bieden verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de mail, of via de chatfunctie.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • (Zakelijk) e-mailadres 

 • (Zakelijk) telefoonnummer

 • Organisatienaam (optioneel)

 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij gebruiken deze gegevens om uw verzoek om contact met u op te nemen af te handelen en om de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij denken dat u tevreden bent met onze reactie.

Werving en Selectie

Voor de werving en selectie van kandidaten is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Contactgegevens

 • Zakelijk profiel (LinkedIn)

 • Curriculum Vitae

 • Eventuele overige informatie die u aan ons verstrekt

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de werving, selectie en de beoordeling van potentiële kandidaten. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van ons eigen gerechtvaardigd belang, namelijk het vervullen van de vacatures van onze opdrachtgevers. Het gaat hierbij altijd om gegevens die u zelf openbaar maakt of aan ons verstrekt. Daarnaast kan dit ook voor u van belang zijn in het kader van interessante baanaanbiedingen. Wij delen uw gegevens met de opdrachtgever indien wij van mening zijn dat u een geschikte kandidaat bent. Hiervoor vragen wij altijd uw voorafgaande toestemming.

Mocht u na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij een opdrachtgever, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan zes weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen wij u alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Indien u toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij uw gegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Wanneer kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden?

Legal Reaction deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;

 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;

 • u hier toestemming voor geeft;

 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;

 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Cookie leveranciers (zie graag de cookietabel hieronder)

 • IT-leveranciers en -dienstverleners

 • Betaling dienstverleners (en incassobureau)

 • Consultants

 • Evenement organisaties en locaties

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan Legal Reaction uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Legal Reaction doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;

 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;

 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;

 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:   

Gebruik cookies

Op onze website gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Legal Reaction en derde partijen gebruiken cookies om:  

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);

 •  het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies);

 • gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies). 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres

 • Cookie-ID

 • Applicatie- en klikgedrag

 • Referrer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies. 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken. 

<hier een link naar de tabel van cookiebot zodra de cookies geïmplementeerd zijn op de website>

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.

 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.

 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Wanneer u gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen. 

Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. 

Klacht indienen

Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u echter vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Legal Reaction heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Legal Reaction B.V.
E-mail: info@react.legal

React.legal logo
HomeOver onsAbonnementenBlogContactNieuwsbriefTaxodianTaxodian blog

Ontvang onze visie op relevante juridische onderwerpen

Vul je mailadres en en we sturen je zo nu en dan een bericht. Je kan altijd uitschrijven!

inschrijvingen. editie

U kunt zich opgeven voor mijn periodieke e-mail. Geef een e-mailadres op en verifieer 😀.

Copyright © 2022, Legal Reaction B.V.